Arbetskläder och heltid- en del av jämställdhetsarbetet!

Vi socialdemokrater tror att nyckeln till förbättrad service i vår kommun ligger i att vår personal trivs och känner sig uppskattade på jobbet. Tyvärr är det allt för sällan så i moderatstyrda Ale. Chefsomsättningen är onormalt hög och i den enda riktiga personalenkät som har gjorts under den senaste mandatperioden vittnar många om brister i den psykosociala arbetsmiljön och man är inte nöjd med ledningen av kommunen.

Det är dags att satsa på en personalpolitik som kan lyfta Ale. Den viktigaste satsningen för oss handlar om rätten till heltidsarbete. Alldeles för många, framför allt kvinnor, arbetar idag ofrivillig deltid. Idag sköts frågan om heltid så dålig av den moderata ledningen att fackförbundet Kommunal har valt att säga upp det lokala kollektivavtalet med Ale kommun. I Ale arbetar bara ca 73 % av personalen heltid medan man i kommuner som arbetat medvetet med en så viktig jämställdhetsfråga når upp emot 85 % som arbetar heltid. Fler som jobbar heltid innebär fler kvinnor som kan leva på sin lön.

För att genomföra förändringen bör vi satsa på att alla som nyanställs i Ale är införstådda med att arbetet i Ale kommun innebär att man ibland tjänstgör på flera arbetsplatser. Vi tror att det är en mycket mer framgångsrik väg att gå än att försöka flytta på medarbetare som kanske varit 20 år eller mer på samma avdelning. Vi måste också göra heltid till normen och i sista hand återkalla delegationen för att fastanställa personal på deltid från enhetscheferna. Ytterligare ett förslag är att synliggöra kostnaderna för alla dessa deltids- och timanställda genom att införa ett högre personalomkostnadspåslag för dessa anställningar.

En annan satsning som vi tror på är att erbjuda våra anställda arbetskläder. Moderatledningen har sagt upp avtalet om arbetskläder, även för äldreboenden, vilket vi inte kan ställa oss bakom. Självklart ska kvinnodominerade yrken som undersköterskor och förskolelärare/barnskötare ha samma rätt till arbetskläder som de, flest män, som arbetar inom till exempel gata och park. Arbetskläder skapar också en tydlig identitet för de som vi är till för. Arbetskläder kan tyckas litet men vi hoppas och tror att det också sänder en tydlig signal till våra medarbetare att de är viktiga för den politiska ledningen.

Vi har också tillsammans med våra samarbetspartners avsatt medel för att gå fortare fram med att ta bort ojämställda löner i vår kommun. Eftersom det kostar upp emot 7 miljoner årligen att komma tillrätta med detta är det hög tid att sätta igång med arbetet.

Paula Örn (S)
Kandidat till kommunstyrelsens ordförande