PRESSMEDDELANDE!

Tisdag den 24 Januari 2023 

Dennis Ljunggren kommenterar beslutet i Ale kommunfullmäktige under måndagskvällen gällande initiativärende om skolplacering i Nol/ Alafors.

Den nya majoriteten i Ales kommunfullmäktige som består av SD, M, KD, Fia (Framtid i Ale) har lagt ett initiativärende trots att man sitter i majoritet.
Det handlar om att ändra kommunfullmäktiges beslut från juni 2022 om att nästa skola i Nol/Alafors skall placeras i Nol. Beslutet blev nu att kommunen ska bygga två skolor, en i Nol och en i Alafors.
Detta utan ett riktigt underlag där förutsättningar klargörs.

Det är olyckligt att man som majoritet väljer att hantera styrningen på detta sätt. Att bara lägga upp ett förslag på bordet som innebär investeringar på hundratals miljoner kronor kan snabbt bli kostsamt och fel. Underlaget för beslutet är egen konstruerat och bara några få meningar långt. Till exempel ska man nu bygga en skola för de kommande 100 åren, skall den ligga intill en motorväg eller skall man planera för hur vi vill att Ales samhälle skall se ut. säger Dennis Ljunggren

Skälet till att kommunfullmäktige i juni med kraftig majoritet valde att bygga en skola i stället för två är att elevunderlaget är för litet för två skolor. När man har två skolor ökar driftskostnaderna genom att man då behöver dubbelbemanning, detta för bland annat matservering, vaktmästeri och lokalvård. Detta kommer innebära att de övriga kostnaderna ökar och pengar till klassrummet minskar.

Under mötet föreslog vi att man bör utreda dessa effekter, för att få en så bra och tydlig bild av vad beslutet innebär. Det valde den styrande majoriteten att avslå. Det var helt enkelt inte tillräckligt intressant vilka konsekvenser det kommer bli för skolverksamheten.

Vi ville utreda om den tomt där Himlaskolan ligger är lämplig enligt i dag gällande detaljplanslagar. Den nuvarande detaljplanen är antagen på 60-talet. Sedan dess har lagstiftningen ändrats. Därför ville vi utreda om tomten är lämplig för skolverksamhet. Det ville inte majoriteten.

Johan Nordin kommenterar beslutet med att –Det är synd att man tar ett beslut om att bygga nästa skola i Alafors utan utreda placeringens lämplighet. Då den nuvarande lokaliseringen bygger på en ca 60år gammal detaljplan som eventuellt inte hade blivit godkänd idag.

Vid en utredning av ny skola i Alafors skulle man kunna titta på en lösning där en ny skola ligger där flest människor bor i Alafors idag och i framtiden.
Vi socialdemokrater ser gärna en skola till i Alafors, den dag då vi ser att vi har ett tillräckligt elevunderlag.

Kontakt:                                                                                                   Johan Nordin
Dennis Ljunggren                                                                                 Vice ordförande
Oppositionsråd                                                                                     Samhällsbyggnadsnämnden
Ale kommun                                                                                          Ale kommun
dennis.ljunggren@ale.se                                                                  johan.nordin@ale.se
0702418751                                                                                            0702331086