Vi backar aldrig från svenska värderingar

Ett jämlikt samhälle som håller ihop är en grundsten i den svenska modellen. Här ryms varken klyftor, segregation eller skuggsamhällen. Det ska jag att tala om i dagens partiledardebatt. Regeringen kommer att utveckla ett långsiktigt reformprogram för att minska segregationen.

Det utgör startskottet för ett minst två mandatperioder långt gediget arbete, byggt på evidens och forskning och ska fokusera på fem områden:

  • Knäcka brottsligheten

Vi ska reagera tydligt mot den brottslighet som utmanar vårt samhällsbygge. Attacker mot polis, ambulans, och räddningstjänst är oacceptabla och regeringen kommer att se över straffen.

Samtidigt är det förebyggande arbetet viktigt. En fjärdedel av 20–25-åringarna i de utsatta områdena står utanför både arbete och studier. Här har Delegationen för unga i arbete inlett ett viktigt arbete, men samhället behöver tidigare identifiera unga i riskzonen så att de slutför skolan och kommer i jobb.

  • Bryta långtidsarbetslösheten

Den svenska modellen förutsätter att alla arbetar och bidrar. Idag tar det alldeles för lång tid för nyanlända att komma i jobb. Många människor fastnar i långtidsarbetslöshet och försörjningsstöd.

Regeringen har påbörjat ett nytt kunskapslyft med studiestartsstöd för arbetslösa med kort utbildning, investerat i aktiva insatser för långtidsarbetslösa och avskaffat det passiviserande vårdnadsbidraget, men mer behöver göras för att snabba på vägen till jobb.

  • Lyfta skolorna och elevernas resultat

2014 var 13,1 procent av eleverna i grundskolan inte behöriga till gymnasieskolans nationella program, men i de 38 mest utsatta områdena var det dubbelt som många.

Viktiga förklaringar är föräldrarnas utbildningsbakgrund och att fler elever anländer sent till Sverige.

Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att arbeta aktivt i skolor med låga resultat och ger skolor med tuffast förutsättningar resurser för att rekrytera de bästa lärarna. Staten har ett ansvar att se till att skillnaderna mellan skolor minskar.

  • Stärka samhällservicen och bekämpa trångboddheten

Bostadsbristen förstärker utsattheten. Den leder till trångboddhet, svarthandel med hyreskontrakt och att barn inte får studiero. Vi gör nu den största bostadssatsningen på 20 år och renoverar miljonprogramsområdena. För att bryta segregationen behövs både hyres- och bostadsrätter, men även villor och radhus, för att personer med jobb ska stanna kvar och fungera som lok i utvecklingen istället för att flytta. Det måste också finnas jobb och välfärdsservice även i utsatta områden.

  • Stödja civilsamhället och arbetet för demokratiska värderingar

Ett starkt civilsamhälle är fundamentet i en stark demokrati. Vi behöver stödja idrottsföreningar och andra organisationer som skapar positiva verksamheter för unga. Samtidigt har vi sett exempel där bidragssystemen missbrukas för hatretorik. Det kan vi aldrig acceptera. Därför ser vi nu över hur stöden fungerar och utformas.

Det ska vara tydligt vilka regler som gäller i Sverige och vilka värderingar som ska genomsyra vårt samhälle. Arbete och egen försörjning är det som gäller. Den som gör sin plikt kan också kräva sin rätt. Sverige är ett modernt och fritt land där rättvisa, jämlikhet och jämställdhet är centrala värderingar. Det är resultatet av decenniers kamp, och den ska vi ta framåt, här backar vi aldrig.

Att minska segregationen är ingen enkel utmaning, men lösningen är inte skattesänkningar för rika, sänkta löner och höjda hyror, utan investeringar i samhällsbygget och att utveckla den svenska modellen.

Fakta partiledardebatt

Stefan Löfven inledde på tisdagsmorgonen den sista partiledardebatten innan riksdagens sommaruppehåll. I sitt inledningsanförande talade han bland annat om att bryta långtidsarbetslösheten, stärka samhällsservicen och bekämpa trångboddheten.

– Arbetet ska göras tillsammans med myndigheter, kommuner och andra berörda. Det är inget kortsiktigt, glättigt projekt utan på lång sikt, säger Stefan Löfven.


 

Artikel från socialdemokraterna.se